Kurs Mangfold og integrering

 

 

 

 

Middle East & Multicultural Consulting

 

 

 

Kurs i mangfold og integrering

 

Jeg tilbyr foredrag, kurs, veiledning, og kurspakker om mangfold, integrering i praksis og flerkulturell forståelse for ulike målgrupper og profesjoner. Jeg er en engasjert foredragsholder og tilpasser mine kurs til ulike målgrupper, for at innholdet skal være relevant for ulike praksisfelt. Som veileder, er jeg opptatt av å både styrke og dra veksler på kompetansen til de som blir veiledet.

Ta kontakt for et tilbud!

Epost: Mona@monaabdel-fadil.com

 

Bakgrunn

Jeg har mange års erfaring med å jobbe med praktisk integrering på ulike nivåer: direkte med brukere; kollegaveiledning; erfaringsutveksling på tvers av kommuner og profesjoner; IMDI-samarbeid og bosetting; undervisning og veiledning på tvers av kommunale førstelinjetjenester og overfor brukere; utvikling av mer likeverdige tjenester for brukere med minoritetsbakgrunn, inkludert konsulentoppdrag for Mangfoldsportalen.

 

Kompetanseområder

• kommunikasjon og veiledning i flerkulturelle settinger• mangfoldstrening • kulturelle møter • praktisk integrering av flyktninger og nyankomne• migrasjon og tilpasningsfaser• introduksjonsprogram • kvalifisering til arbeid • veiledning av case fra praksis (individuell og gruppe)

 

Målgrupper

Alle som jobber direkte med nyankomne flyktninger eller innvandrere, eller utvikler tjenester for slike brukere.

Jeg har utviklet opplegg for bla.: Lærere ved voksenopplæring, lærere og rådgivere ved videregående skole,

barnehageansatte, ansatte innen psykisk helse, veiledere og ansatte ved atføringsbedrifter og karrieresenter m.m.

 

 

Målsettinger

Bidra til:

•Å utvide horisonten og verktøykassa til ansatte som jobber i frontlinje tjenester

•Styrke den faglige kompetansen og tryggheten og forebygge utbrenthet

•Bedre integreringsarbeid

•At brukere får bedre og mer målrettede tjenester

 

Varemerke

Faglig kompetent, energisk, og engasjerende. Jeg har formidlingsglede og bruker humor for å belyse alvor.

 

Undervisning

Jeg tilbyr praksisrettet undervisning til ulike profesjonsgrupper som jobber med nyankomne innvandrere og/eller flyktninger. Jeg tilpasser undervisningsopplegg til ulike praksisfelt og det som oppleves som hovedutfordringer. Min erfaring er at kurs må oppleves som relevant for arbeidshverdagen. Jeg kjører interaktive kurs når målgruppen er på 60 personer eller færre.

 

 

Veiledning av Case fra praksis

Jeg tilbyr ulike typer veiledning som del av undervisningen:

 

1.Gruppeveiledning på maks 8-10 personer (lukket gruppe)

2.Gruppeveiledning med tilskuere fra samme arbeidsfelt som trekkes inn i veiledningen (maks 60 personer)

 

Jeg kan også tilby en til en veiledning ved behov.

 

Veiledningsmetoder

Jeg trekker på veiledningsmetoder som brukes innen psykologi, veiledning, og familieterapi og har drevet veiledning i ulike former i mange år.

 

Evalueringer

Faglig troverdighet, engasjement, og relevans for praksis. Veiledning av faktiske case er blitt trukket fram som særlig virkningsfullt. På spørsmål i evalueringsskjemaet ”Er det noe du savnet?” svares det nesten utelukkende ”mer tid”, også på halvdagskurs.

 

Undervisningspakker

Fordi de fleste tilskuere svarer at tre timer med undervisning ikke er nok, vil jeg anbefale å satse på en undervisningspakke som går over flere fagdager, der et opplegg kan skreddersys for deres målgruppe og behov. Dette sørger for at vi kan jobbe i mer i dybden og utvikle en felles praksis for hvordan håndtere krevende praksis situasjoner i fremtiden og bidrar ti å forebygge utbrenthet.

 

Eksempler på nylig avholdte kurs

Veiledning av minoritetsungdom – hvordan treffe målgruppen bedre?, for Karrieresentret i Vestfold

Hvordan drive arbeidsveiledning i flerkulturelle settinger?, for Karrieresentret i Vestfold

Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsspråklige?, for Rehabil

Ære og Skam i Ulike Kulturer for R-BUP

Kulturelle Møter for Norsksenteret i Sarpsborg kommune

Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? for Karrieresentret i Vestfold

Kommunikasjon og kulturelle misforståelser: Hvordan kommunisere bedre i flerkulturelle settinger?, Akershusmuseet

 

 

Eksempler på tidligere avholdte kurs i regi av IMDI

Skreddersydde kurs for ansatte i:

Barnehage; Skole og SFO; Frivillige organisasjoner; lærere og rådgivere i VOX; Sosialmedisinsk Poliklinikk; Tolketjenesten; Veiledningstorg;

Klikk her for å se prosjekt- og kursrappport. Liknende kurs kan utvikles på bestilling.

 

 

Ta kontakt for et tilbud!

Epost: Mona@monaabdel-fadil.com